Εμπορικό Ναυτικό: Προκήρυξη 262 θέσεων έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στις Ακαδημίες

0
22Στην προκήρυξη διακοσίων εξήντα δύο (262) θέσεων έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη…